Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprwane działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

REGULAMIN
świadczenia usług za pośrednictwem strony www.hopla24.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym sprzedaży produktów, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.hopla24.pl zwanej dalej „Stroną”.
2. Asortyment sprzedaży dostępny za pośrednictwem Strony obejmuje produkty prezentowane na Stronie (zwane dalej łącznie "Produktami").
3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach na Stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Sprzedaż produktów za pośrednictwem Strony jest prowadzona przez przedsiębiorcę - Aneta Kisiel prowadząca firmę pod nazwą HOPLA, REGON: 362920585, NIP: 7311422310, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
6. W sprawach związanych ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Strony można kontaktować się pod adresem e-mail: sklep@hopla24.pl bądź pod nr tel. 782 303 895.
7. Informacje dotyczące Produktów, publikowane na Stronie, mają charakter wyłącznie informacyjny i identyfikacyjny. Opisy Produktów mają formę skróconą.
8. Ceny Produktów uwidocznione na Stronie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
9. Produkty podlegają sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
10. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Warunkiem korzystania z usług dostępnych na Stronie jest dostęp do sieci Internet
i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron internetowych.
12. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
13. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Składanie i realizacja zamówień.

1. W celu złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sprzedawcę na Stronie, Klient zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia (dalej: „Zamówienie”):
a) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu
z kurierem;
c) wybrać sposób dostarczenia towaru – odbiór w sklepie stacjonarnym czy wysyłka kurierem;
d) wybrać sposób zapłaty – zwykły przelew czy płatność elektroniczna. Przelew zwykły należy realizować na rachunek bankowy sklepu prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A., nr 10 1940 1076 3155 5342 0000 0000
e) kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.
2. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w elektronicznym formularzu pola: „Potwierdź zamówienie”. Złożenie Zamówienia, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę w sposób określony w pkt 4 poniżej, będzie skutkować obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktów.
3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich informacji niezbędnych do jego realizacji, tj.:
a) imię i nazwisko (nazwa) Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, sposób płatności;
b) imię i nazwisko (nazwa) odbiorcy zamówionych Produktów, adres, numer telefonu kontaktowego, jeśli nie są zgodne z danymi Klienta;
c) nazwa oraz ilość zamawianych Produktów.
1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość
e-mail informującą go o otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia. Następnie Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji; potwierdzenie to dokonywane jest przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail (dalej: „Potwierdzenie Zamówienia”).
2. Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktów.
3. Realizacja Zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpocznie się w godzinach rannych następnego dnia roboczego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
a) formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedawca nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych;
b) produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu Zamówienia przez Klienta;
c) istnieje podejrzenie, że wydanie zamówionych Produktów może zagrażać życiu lub zdrowiu Klienta;
1. O odmowie realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, drogą e-mail, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia.
2. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub (na wyraźne życzenie Klienta) faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT jest wskazanie przez Klienta w treści Zamówienia informacji niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
3. Klient jest na bieżąco informowany, za pośrednictwem generowanych automatycznie wiadomości e-mail, o statusie Zamówienia.

§ 3. Płatności oraz dostawa Produktów.

1. Klient ma prawo do wyboru następujących formy płatności za dokonane zakupy:
a) zwykły przelew na konto bankowe Sprzedawcy;
b) on-line przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu Dotpay na zasadach określonych przez tego operatora na stronie www.dotpay.pl;
c) on-line z wykorzystaniem konta PayPal za pośrednictwem systemu PayPal
na zasadach określonych przez tego operatora na stronie www.paypal.com/pl;
d) on-line kartą płatniczą VISA, Mastercard, Maestro, AmericanExpress w systemie PayPal na zasadach określonych przez tego operatora na stronie www.paypal.com/pl.
2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktów, ich dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została potwierdzona płatność.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Zamówione Produkty Sprzedawca wysyła za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej realizującej dostawę na zlecenie.
5. Dostawa Produktów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00
6. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.
7. Koszt dostawy zamówionych Produktów wynosi 15,00 zł brutto i wskazany jest każdorazowo na etapie składania zamówienia.
8. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówione Produkty nie może zostać poprawnie i terminowo doręczona z przyczyn obciążających Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu w wysokości 15,00 zł brutto (również powrotnego).
9. Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionych Produktów należycie zapakowanych, w warunkach zapewniających ich jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.

§ 4. Reklamacje

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Strony są wolne od wad fizycznych
i prawnych.
2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych Produktów z umową.
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionych Produktów z umową, jest on uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi będącemu Konsumentem. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia wady nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem.
5. Reklamację należy zgłosić w następujący sposób:
a) pisemnie, na formularzu reklamacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, skierowanym na adres: Aneta Kisiel HOPLA, ul. Zamkowa 63, 95-200 Pabianice;
b) elektronicznie na adres e-mail: sklep@hopla24.pl;
c) telefonicznie pod nr tel. 782 303 895 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
1. Składając reklamację w sposób określony w pkt 5 powyżej, Klient powinien odesłać Produkty objęte reklamacją na adres: Aneta Kisiel HOPLA, ul. Zamkowa 63, 95-200 Pabianice;
2. Sprzedawca dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres/adres e-mail.
3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamacyjnej na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, a także ponownie przesyła, na swój koszt, prawidłowe Produkty bądź zwraca cenę sprzedaży Produktów (całą w przypadku odstąpienia od umowy bądź część w przypadku obniżenia ceny) – w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:
a. pisemnie, na formularzu odstąpienia od umowy który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, skierowanym na adres: Aneta Kisiel HOPLA, ul. Zamkowa 63, 95-200 Pabianice;
b. elektronicznie na adres e-mail: sklep@hopla24.pl;

§ 6 Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony następujące usługi elektroniczne:
a) konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
b) interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia;
c) newsletter.
1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące:
a) Komputer z dostępem do Internetu;
b) Dostęp do poczty elektronicznej.
c) Zalecana rozdzielczość monitora: 1280 x 1024 pikseli;
d) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.
2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. Świadczenie przez Sprzedawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.
4. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych są następujące:
a) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji;
b) do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz hasło;
c) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi;
d) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta stosownego zamówienia na Stronie;
e) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony;
f) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych są następujące:
a) klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@hopla24.pl;
b) sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
c) wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia;
d) wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy;
e) niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres: przedsiębiorcę - Aneta Kisiel HOPLA, ul. Zamkowa 63, 95-200 Pabianice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hopla24.pl
3. Sugerujemy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
6. Do umów o świadczenie usług elektronicznych stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
7. Klient będący konsumentem (dalej: Konsument) który zawarł Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Aneta Kisiel HOPLA, ul. Zamkowa 63, 95-200 Pabianice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hopla24.pl
8. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, Umowa
o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą.
10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej Załącznik nr 2 do Regulaminu.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014. 827):
12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Strony, jest: Aneta Kisiel prowadząca firmę pod nazwą HOPLA, REGON: 362920585, NIP: 7311422310.
2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony, przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży Produktów oraz w celu realizacji usług elektronicznych dostępnych na Stronie.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do żądania ich usunięcia w każdym czasie.
4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży Produktów lub umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na Stronie.
5. Dane osobowe Klientów Sprzedawca przetwarza w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania, z zachowaniem warunków określonych ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 8. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie www.hopla24.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na Stronie oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawierającego specyfikację Zamówienia oraz pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na Stronie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2017r.